Línies d’investigació

 

Generals:

Sintaxi, interfície sintaxi-semàntica, morfosintaxi, variació i microvariació en llengües romàniques i anglès

Específiques

Participis, adjectius, aspecte, passives, verbs copulatius i quasicopulatius, Aktionsart, estructura argumental, estructures relacionals