Divendres passat, 27 de gener de 2023, els membres del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears vam emetre un comunicat sobre l’exempció de coneixements de català als professionals del Servei de Salut.

Comunicat del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General sobre l’exempció de coneixements de català als professionals dels Servei de Salut 

El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears expressa la seva preocupació pel fet que, en les convocatòries de concurs-oposició i de concurs extraordinari per a l’estabilització d’interins del Servei de Salut, no s’apliqui la moratòria de dos anys per acreditar els coneixements de català (establerta en el Decret Llei 6/2022), sinó que es concedeixi als aspirants una exempció permanent d’aquests coneixements. 

Recordam que la Carta que regeix aquesta autonomia diu clarament, a l’article 4, que la llengua catalana, que és la pròpia de les Illes Balears, té el caràcter d’idioma oficial, i que “tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la”. A més, al punt 4.3., l’articulat legal estableix que: “Les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears”. 

En la mesura de negar el coneixement del català als sanitaris que han d’exercir en aquesta comunitat autònoma, el Govern violenta la Llei, deixa indefensos els ciutadans, que tenen el dret a usar la llengua pròpia de les Illes Balears, i aplica una norma que restringeix espai d’ús al català. 

Creim en la sanitat pública i, per tant, en la necessitat de protegir els drets de totes les persones que hi treballen i en fan ús: metges, infermers, tècnics, personal d’administració i pacients. Entenem que aquesta mesura suposa una retallada dels drets lingüístics dels pacients i que, a més, crea desigualtats en el si del personal de la Comunitat Autònoma pel fet que el requeriment de demostrar la competència lingüística en llengua catalana no s’aplica de manera igualitària en tots els col·lectius de treballadors. 

Per això, donam suport a la petició de modificació d’aquestes convocatòries que han fet pública l’Obra Cultural Balear i el sindicat STEI, i ens sumam també a la petició que l’Obra Cultural Balear ha fet a la presidenta del Govern de les Illes Balears perquè convoqui de manera urgent el Ple del Consell Social de la Llengua Catalana per tractar-hi aquesta qüestió. 

Palma, 27 de gener de 2023